Terms of Service


The company "ECU SERWIS" is not liable for any unlawful use of the software and hardware. The purchased devices and software can only be used for lawful purposes.

It is explicitly forbidden to use the purchased software to make any modifications that could be directly or indirectly used for criminal purposes, such as altering car modules, engine controllers, or other elements of the immobilizer system.

By purchasing the software or hardware, the customer assumes responsibility for its lawful use, and the company "ECU SERWIS" is absolved from liability for its unlawful use.

The user declares that they have read and fully accept the Terms and Conditions of the License Agreement pertaining to the use of the software or hardware, available at : www.ecuserwis.pl/AGREEMENT.
Warunki korzystania z usług


Firma "ECU SERWIS" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem korzystanie z oprogramowania i sprzętu. Zakupione urządzenia i oprogramowanie mogą być używane wyłącznie w legalnych celach.

Wyraźnie zabrania się korzystania z zakupionego oprogramowania lub sprzętu do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, które mogłyby być używane bezpośrednio lub pośrednio w celach kryminalnych, takich jak modyfikowanie modułów samochodowych, sterowników silnika lub innych elementów systemu immobilizera.

Poprzez zakup oprogramowania lub sprzetu, klient przejmuje odpowiedzialność za jego legalne użytkowanie, a firma "ECU SERWIS" jest zwolniona od odpowiedzialności za jego niezgodne z prawem korzystanie.

Użytkownik deklaruje, że przeczytał i w pełni akceptuje Warunki i Zasady Umowy Licencyjnej dotyczące korzystania z oprogramowania, dostępne na :
www.ecuserwis.pl/AGREEMENT.